هیئت مدیره

 

اعضای هیئت مدیره

نام : مهندس مهدی صیادی

تحصیلات :کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت

سمت : مدیر عامل

سابقه کار : 20سال


نام : مهندس کوروش گلشن

تحصیلات :کارشناس ارشد مهندسی پروسس

سمت : رییس هیئت مدیره

سابقه کار : 20سال


نام : مهندس محسن شیر اسماعیل

تحصیلات :کارشناس ارشد مهندسی پروسس

سمت : نایب رییس هیئت مدیره

سابقه کار : 20سال