تعمیرات، نگهداری وبهره برداری بند انحرافی و تصفیه خانه رودخانه شور

 

پروژه : تعمیرات، نگهداری وبهره برداری  بند انحرافی و تصفیه خانه رودخانه شور به ظرفیت 500 لیتر در ثانیه

محل پروژه : مجتمع مس سرچشمه

كارفرما:   صنایع ملی مس ایران

نوع کار : OM

شروع پروژه :1386/2/25

مدت پروژه: 5 سال

در اين پروژه كليه امور مربوط به تأمين و مدیریت پرسنل بهره برداري، تهيه دستورالعمل هاي تعميرات و نگهداري از تجهیزات تصفیه خانه و ایستگاه انتقال آب به عهده اين شركت مي باشد. ظرفيت اين تصفيه خانه 500 ليتر در ثانيه مي باشد. در اين تصفيه خانه آب رودخانه شور رفسنجان پس از تصفيه براي استفاده در خطوط توليد مس انتقال داده مي شود.