ایستگاه پمپاژ آب سایت شهید خرازی - فولاد مبارکه

 

محل پروژه : سایت شهید خرازی

كارفرما: مجتمع فولاد مبارکه

نوع قرارداد : PC

تاریخ شروغ : 1389/12/1

مدت پروژه: 12 ماه

طراحی و مهندسی شامل طراحی پایه، طراحی تفضیلی و تهیه نقشه های اجرایی، تهیه و تدارک و ساخت کلیه تجهیزات داخل و خارج از کشور، حمل و نقل، انجام کارهای ساختمانی، نصب، آزمایش، آزمایش پرسنل بهره بردار و راه اندازی کلیه تجهیزات مکانیکی، الکتریکی، کنترل و ابزار دقیق و تأمین قطعات یدکی راه اندازی و قطعات یدکی مورد نیاز 2 سال پس از بهره برداری پروژه طرح و توسعه تصفیه خانه آب آشامیدنی موجود، توسعه پمپ خانه آب صنعتی موجود و پمپ خانه آب آشامیدنی سایت شهید خرازی .

 

 

2-توسعه پمپ خانه آب صنعتی جهت طرح های توسعه زیر سقف و انتقال آب مخزن 50000 مترمکعبی شهید خرازی


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنیدبرای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید