آغاز عملیات اجرایی سد ماشکید علیا​

 احداث تصفیه خانه آب شرب و تاسیسات آبگیر سد ماشکید علیا (طرح انتقال آب به شهرهای سوران, زابلی و هیدوچ)