افتتاح تصفیه خانه فاضلاب گلبهار

تصفیه خانه گلبهار با ظرفیت 30 هزار متر مکعب در روز به روش BOT احداث شده است؛ که خدماتی از قبیل تامین مالی، طراحی مهندسی مقدماتی و جزییات، تهیه و حمل تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل، کلیه عملیات اجرایی و نصب و راه اندازی، بهره برداری 20 ساله و اورهال و تحویل تصفیه خانه پس از بهره برداری تجاری توسط شرگت آبانگان صنعت ارائه میگردد.

طراحی تصفیه خانه برگرفته از سیستم تصفیه بیولوژیکی ASBR می باشد . بر این اساس فاضلاب خام ورودی پس از عبور از آشغالگیر وارد واحد دانه گیر از نوع هوادهی و سپس فاضلاب دانه گیری شده به واحد ASBR منتقل می گردد . در این واحد فاضلاب ورودی طی سیکل های هوادهی ، ته نشینی و دکانت تا میزان تخلیه به آبهای سطحی تصفیه شده و جهت کلر زنی به واحد تماس کلر هدایت می شود.

جهت دفع لجن تولیدی در این تصفیه خانه از واحد های تغلیظ مکانیکی ، هاضم هوازی و آبگیر مکانیکی استفاده شده است

این پروژه در نیمه دوم سال 95 آغاز ودر بهمن 97 آماده بهره برداری گردید.